شرکت مهندسی و پیمانکاری پروژه های عمرانی و ساختمانی (حضور در فدراسیون روسیه پس از اخذ مجوز فعالیت)

شرکت مهندسی و پیمانکاری پروژه های عمرانی و ساختمانی (حضور در فدراسیون روسیه پس از اخذ مجوز فعالیت)

لطفا فرم را کامل تکمیل نموده ، درج اطلاعات در فیلدهای ستاره دار و همچنین ارسال رزومه و سوابق کاری جهت بررسی الزامیست.

  • اطلاعات و مشخصات شخص حقیقی و حقوقی

  • اطلاعات و مشخصات تخصصی

  • Accepted file types: pdf, Max. file size: 10 MB.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
WhatsApp ITCIA WhatsApp