تعریف پروژه های سرمایه گذاری

شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری بخصوص در مبحث مشاوره و خدمات سرمایه گذاری خارجی از اهداف شرکت ایتسیا بوده که با تجربه بیش از یک دهه فعالیت مدیران خود در این عرصه و تسلط بر قوانین و مقررات خدمات مشاوره ای ارزشمندی به مشتریان و متقاضیان ارایه مینمایند .

در راستای توسعه اقتصادی و تجاری  و با تشکیل گروهی همگن و توانمند امکان مدیریت راهبردی پروژه های تعریف گردیده بوجود آمده و در همین راستا با اعتبار بدست آمده شرایط همکاری و مشارکت بیش از پیش بوجود می آید .

دسترسی به منابع سرمایه ای انسانی و اعتبارات بانکی در حوزه بین الملل قطعا پتانسیل ارزنده ای به حساب میاید .تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری

از دیگر خدمات  شرکت ایتسیا با توجه به ارتباط و اعتبار موجود در بازارهای بین المللی امکان جلب نظر و مشارکت سرمایه گذاران در پروژه های تعریف شده و مشخص که دارای مستندات کافی از جمله طرح توجیه فنی و اقتصادی  می باشند  بوجود آمده است .

در این راستا دپارتمان سرمایه گذاری به عنوان مشاوری امین و متعهد نسبت به اعتبار سنجی و راستی آزمایی پروژه های اقتصادی و مشتریان اقدام نموده ، در همین راستا رتبه اقتصادی و اعتباری برای هر یک در نظر میگیرد ، و پس از آن نسبت به برقراری ارتباط بین آن و تعریف متودولوژی مشارکت اقدام مینماید.


WhatsApp ITCIA WhatsApp